Alev Geciktiriciler

TCPP                                           Tris(2-chloro-1-methylethyl)
TEP                                           Tri Ethyl Phosphate
V-6                                           2,2-bis (chloromethyl) trimethylene bis[bis(2-chloroethyl)phosphate]
EL-22
NC-28
LF-11