KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni UNİGRUP  (UNİPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, UNİPOL KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TOTEKS DIŞ TİCARET VE TEKSTİL SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, VELACAST MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) işyerlerinde kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Veri Sorumlusu olan yukarıdaki şirketler tarafından hazırlanmıştır. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak işlenen bu kişisel veriler işyerinin fiziki güvenliğini temin etmek , personel denetimini sağlamak ve şirketin hukuki uyuşmazlıklarda delil elde etme gücünü korumak amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Yukarıda sayılan amaçlar için işlenen kişisel veriler yine aynı amaçlarla sınırlı olarak aşağıda belirtilen 3. kişilere aktarılabilecektir.

  • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • İş Ortakları

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için http://www.unigrup.com.tr/ internet sitesinden edineceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’ nu eksiksiz doldurarak ıslak imzalı bir şekilde elden, postayla veya Noter kanalıyla Anadolu Yakası OSB 8. Sokak. No:3 Aydınlı- Tuzla / İSTANBUL adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.